Chấn thương nặng, Van Dijk được đồng đội trích dẫn Kinh thánh để ủng hộ